Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Kościół pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku

Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza w Brzesku

http://swietlica.jakub.w.interia.pl

Ta placówka, która dziś spełnia funkcje tzw. "dziennego wsparcia" i podlega bezpośrednio Małopolskiej Polityce Społecznej - działa przy parafii św. Jakuba od 1 grudnia 1997 roku. Mieści się w Domu Katechetycznym. Została poświęcona przez ks. Biskupa Bobowskiego w czasie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Proboszczem parafii był wtedy ks. Zygmunt Bochenek. W roku bieżącym będzie obchodzić mały jubileusz istnienia.
Obejmuje salę do zajęć dydaktyczno - wychowawczych ( tu odrabia się zadania domowe, organizuje gry i zabawy dydaktyczne, prace na komputerze, można oglądać filmy telewizyjne, na wideo i DVD, tu prowadzi się zajęcia muzyczne, plastyczne, różne konkursy i zajęcia wg. indywidualnych zainteresowań dzieci).
Druga sala ma charakter sportowy - ma stół do ping - ponga i dużo "luzu", by można organizować zajęcia ruchowe. Kawiarenka "Karolinka" służy do podawania posiłków dzieciom, a po zajęciach udostępniana jest na wszystkiego rodzaju spotkania różnorodnych grup parafialnych, bo dysponuje zapleczem kuchennym.
Przez kolejne lata przewinęło się przez świetlicę setki dzieci, zwłaszcza z rodzin mających trudne warunki materialne i nie zawsze wydolne wychowawczo. Przyjmowane są wszystkie dzieci potrzebujące pomocy w nauce, wsparcia duchowego i miejsca, gdzie można dobrze i właściwie spędzać czas wolny.
W czasie ferii zimowych przez jeden tydzień organizuje się zimowiska dla dzieci, które z różnych powodów nie miały możliwości wyjazdu poza miejsce zamieszkania. Jeden miesiąc wakacyjny przeznacza się na półkolonię.


Plan pracy na każdy kolejny rok szkolny jest opracowany na podstawie:
- statutu Świetlicy, jako placówki profilaktyczno-wychowawczej,
- umowy zawartej pomiędzy Gminą Brzesko, a parafią
-"Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych",
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- aktualnych potrzeb profilaktyki i resocjalizacji uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Obejmuje kilka zasadniczych kierunków działalności placówki:
1. Zajęcia edukacyjne
2. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
3. Współpraca z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi i oświatowymi
4. Program profilaktyczny
5. Program wychowania zdrowotnego

Te dwa ostatnie punkty dominują w działalności naszej placówki, chociaż praktycznie i na pierwszy rzut oka dla przygodnego obserwatora widoczna jest pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych, eliminacja i wyrównanie braków w szkolnej wiedzy, troska o zapewnienie wychowankom bezpiecznego i ciekawego spędzania wolnego czasu.
Więcej czasu poświęcamy na ich realizację w czasie ferii (zimowiska) i wakacji (półkolonia w lipcu)
Dzięki działaniom podejmowanym w ramach realizacji programu profilaktycznego wychowankowie:
Nabywają wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, ucznia oraz poznają procedury postępowania w przypadku łamania tych zasad.
Uczą się rozwiązywać konflikty oraz w jakimś stopniu radzić sobie z przemocą.
Poznają sposoby wzmocnienia więzi w obrębie grupy oraz zdobywają wiedzę, jak wpłynąć na lepsze samopoczucie swoje i kolegów bez sięgania po środki uzależniające.
Akceptują wypracowane przez szkołę, a utrwalane przez świetlicę normy zachowania i przyzwyczają się do ich stosowania.
Nabywają umiejętności organizowania sobie czasu wolnego w taki sposób, by przynosiło to korzyść im samym i otoczeniu.

By osiągnąć takie cele, tworzymy wśród wychowanków klimat zaufania i życzliwości. uwrażliwiamy na własne i cudze uczucia oraz potrzeby, uczymy pozytywnych sposobów na "rozładowanie" agresji oraz akceptacji samego siebie.
Najczęściej stosujemy zajęcia prowadzone metodami aktywnymi, jak:
zabawy interakcyjne i integracyjne, psychodramę, autoprezentacje, ćwiczenia relaksacyjne, drzewko decyzyjne, muzykoterapię, udział w konkursach plastycznych, przedmiotowych, biblijnych.
Do zajęć integrujących grupę należą wycieczki, podchody, zabawy taneczne, wyjścia na basen, spotkania okolicznościowe, rozgrywki między grupowe i wspólne kibicowanie, wspólne opracowywanie scenariuszy przedstawień oraz gazetek ściennych, praca w grupach podczas zajęć programowych.
W ramach programu wychowania zdrowotnego praca wychowawcza zmierza do odpowiedniego ukształtowania postaw i zachowań dzieci i młodzieży w korzystnym dla zdrowia i kultury zdrowotnej kierunku. Wychowujemy tak, aby każdy rozumiał, że jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i swych bliskich;
by doskonalił je, chronił i zapobiegał chorobom;
był świadomy tego, co zdrowiu szkodzi - a co je podtrzymuje, co wpływa na przedłużenie życia - a co je skraca, co przyczyni się do wewnętrznej harmonii - a co ją narusza;
wiedział, kiedy i jak korzystać z pomocy służby zdrowia, kiedy radzić sobie samemu;
był przekonany, że od jego własnej, czynnej postawy i zachowania zależy w dużej mierze zdrowie ludzi, z którymi styka się w życiu prywatnym, szkole i na świetlicy.

Celem programu jest promowanie zdrowia na świetlicy i poza nią, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne, rodziny, społeczności, zachęcanie do zdrowego stylu życia i stwarzanie realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu oraz dostarczanie podstawowej wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie i interpretowanie informacji o zdrowiu oraz podejmowanie odpowiednich działań.

Maria Dziwiszewska
p.o. kierownik świetlicy

Sunday the 26th - Custom text here - Powered by Joomla! | Designed by Hostgator Reviews